Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bemutatkozás

                        A BRASSÓ  ISKOLAI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A könyvtárra vonatkozó adatok

1. A könyvtár elnevezése: Brassó utcai Általános Iskola könyvtára

2. Székhelye, címe: 1182 Budapest, Brassó u. 1. Tel.: 291-83-23

A könyvtár fenntartása és felügyelete

Az iskolai könyvtár a Brassó utcai Általános Iskola szervezetében működik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások ialakítását az iskola igazgatója biztosítja, irányítja és ellenőrzi; a nevelőtestület véleményének és javaslatainak figyelembevételével. A feladatok ellátásáért a könyvtáros felelős.

A könyvtár feladatai

1. Az iskolai könyvtár a Brassó utcai Általános Iskola szerves része. Szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival az iskola nevelő-oktató munkához tevékenyen hozzájárul. A mindenkori érvényes jogszabályok szerint működik.

2. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat.

(könyv-, folyóirat, a.v. dokumentum).

3. Hozzájárul a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló ismeretszerző képességük fejlesztéséhez.

4. Szolgálja a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését, segítséget nyújt rendszeres művelésükhöz.

5. Szolgálja az iskola hagyományainak ápolását (Brassós dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, közreadása).

 

Az állomány fejlesztése, a gyűjtemény szervezése

 

1. A könyvtár feladatainak ellátása érdekében a teljes állomány folyamatos gondozást igényel. A tervszerű állományalakításhoz szükséges az új könyvek folyóiratok és a.v. dokumentumok ismerete.

2. Az állomány gondozása érdekében:

- tájékozódni kell a megjelent dokumentumokról,

- kapcsolatot kell tartani más könyvtárakkal, oktatási és művelődési intézményekkel; (PIHGY, kerületi könyvtárak, és iskolai könyvtárak)

A nyomtatott dokumentumok mellett könyvtárunk szolgáltatása kiterjed az audiovizuális dokumentumokra is (videó-, hanglemez-, hangkazetta, audio-CD, adat-CD).

3. Az állományalakítás során figyelembe kell venni az igazgató és a tantestület javaslatait.

Az állománygyarapítási javaslatokat a könyvtáros hangolja össze, ő felel a költségvetési keret felhasználásáért. Az iskola igazgatója és a könyvtáros tudtán kívül az iskolai könyvtár számára könyvet, vagy más könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat!

4. A szaktantermekben elhelyezett letéti állomány részekkel segíti a könyvtár az oktatást.

5. A könyvtárba érkező dokumentumokat 6 napon belül állományba kell venni, az állomány számítógépes nyilvántartását napra készen kell vezetni.

6. Az állományból folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált könyveket, dokumentumokat (selejtezés).

7. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

- vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján

- ajándék más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi személyektől

8. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok:

a.) kézi- és segédkönyvtár

kölcsönözhető állomány

- mesék

- ifjúsági szakirodalom

- ifjúsági szépirodalom

b.) nevelői szakirodalom

c.) könyvtárból kihelyezett letétek tantermekben. A kihelyezett állományt a szaktanteremért felelős pedagógus gondozza, kezeli.

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai

 

- A könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Ennek megfelelően a könyvtár a pedagógusoknak és tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát.

- A csak helyben használható dokumentumok (kézi- és segédkönyvtár) kivételével állományát (a könyvtárhasználati szabályzat alapján) kölcsönzi.

- Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó információ kutatásában,  esetenként témafigyelést, irodalomkutatást végez.

- Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában.

 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

1. A könyvtár szolgáltatásai

- az állomány egyéni és csoportos használata

- a könyvtárban tartott csoportos foglalkozások

- tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása

- kölcsönzés

- könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása

- tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól

2. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

3. A könyvtár nyitvatartási rendje:

 

Hétfő:        8 - 15-ig

Kedd:         8 - 15-ig

Szerda:       8 - 15-ig

Csütörtök:  7.30 - 15-ig

Péntek:       8-14 -ig

 

4. Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára (tanórák), csoportos foglalkozások megtartására.

A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor; a könyvtáros és a foglalkozást vezető tanár előzetes egyeztetése alapján.

5. A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

- kézikönyvtári könyvek

- pedagógiai folyóiratok

- folyóiratok (kivétel: szakmódszertani folyóiratok)

6. A tájékoztató szolgálat keretében segíti a tanulókat és nevelőket az iskolai munkához szükséges irodalom kutatásában. Kérésre összegyűjti meghatározott téma irodalmát, esetenként ajánló jegyzéket készít.

7. Kölcsönzés

- a könyvtárból könyvet csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni;

- az olvasók nyilvántartása és a kölcsönzés számítógépes nyilvántartással történik;

- egyszerre 2 kötet kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható!

- Az elveszített vagy megrongált könyvek árát az olvasónak meg kell térítenie.

8. A kihelyezett letétek kezelése

A szaktanterembe kihelyezett állományért a nevelők anyagi felelősséggel tartoznak.

 

 

 

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

A Brassó utcai Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok körét, az állománygyarapítás  módját, a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat határozza meg.

Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és annak 2. sz. mellékletét képezi.

Az iskolai könyvtár az alábbi szempontok szerint gyűjti állományát.

I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

– A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben megfogalmazott

alapvető közművelődési és oktatási feladatok.

– Az iskola nevelési és oktatási céljai.

– Az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.

– Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.

– Lehetőség a könyvtár szolgáltatásaink folyamatos és közvetlen igénybevételére.

– A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

II. A gyűjtés szintje és mélysége:

1. Kézikönyvtári állomány: Gyűjteni kell a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori sajátosságok

figyelembe vételével:

- általános és szaklexikonokat

- szótárakat

- fogalomgyűjteményeket

- összefoglalókat, adattárakat,

- atlaszokat, térképeket,

- tankönyveket

2. Ismeretközlő irodalom: Gyűjteni kell a helyi tantervnek megfelelő az egyes tantárgyakhoz meghatározott:

- ismeretterjesztő és szakkönyveket,

- házi és ajánlott olvasmányokat,

- a tanuló munkáltatásához használható dokumentumokat.

3. Szépirodalom: Gyűjteni kell a tantárgyak tantervi és érékelési követelményeinek megfelelő

- kiadványokat,

- házi és ajánlott olvasmányokat,

- életműveket,

- népköltészeti alkotásokat,

- antológiákat.

4. Pedagógiai gyűjtemény: Válogatva kell gyűjteni a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait:

- pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, fogalomgyűjtemények, szótárak

- pedagógiai és pszichológiai és szociológiai összefoglalók,

- A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges

szakirodalom,

- tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma,

- tantárgyak módszertani segédkönyvei és segédletei,

- a tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom,

- iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények,

- oktatási intézmények tájékoztatói,

- általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok,

- az iskola és a kerület történetéről szóló dokumentumok,

5. Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag)

Válogatva kell gyűjteni a könyvtári munka módszertani segédleteit és összefoglaló munkáit, könyvtári jogszabályokat,

irányelveket, az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, folyóiratokat.

III. A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:

Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok,

hangkazetták, videofilmek, CD, DVD.